POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Wstęp

1. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności Użytkowników w procesie przetwarzania danych osobowych i dokładamy najwyższej staranności, aby chronić dane osobowe Użytkowników korzystających z platformy internetowej znajdującej się pod adresem internetowym https://2kwodka.pl („Platformy”).

2. Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie Użytkowników o zasadach przetwarzania danych osobowych w ramach Platformy.

II. Administrator danych osobowych

1. Administratorami (współadministratorami) danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej Platformy znajdującej się pod adresem internetowym https://2kwodka.pl są Katarzyna Bączek i Katarzyna Wyrwiak będące wspólnikami spółki cywilnej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą 2K GALERIA ALKOHOLI S.C. Katarzyna Bączek, Katarzyna Wyrwiak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 6282235147, REGON: 121274287, adres: ul. 11-go Listopada 21, 32-590 Libiąż.

2. Dane kontaktowe Administratora danych osobowych:

2K GALERIA ALKOHOLI S.C. Katarzyna Bączek, Katarzyna Wyrwiak

Adres pocztowy: ul. 11-go Listopada 21, 32-590 Libiąż

Adres e-mail: biuro@2k-galeria.pl

Numer telefonu: 577-993-336

III. Definicje

Użyte w Polityce prywatności pojęcia oznaczają:

1)    Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Platformy znajdującej się pod adresem internetowym https://2kwodka.pl ;

2)    Administrator – administrator danych osobowych wskazany powyżej (ust. II.1);

3)    RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016 r. Nr 119, s. 1).

IV. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

1. Bez zalogowania się na stronę internetową Platformy Administrator nie zbiera danych osobowych, które mogłyby identyfikować konkretną osobę fizyczną.

2. Podczas odwiedzin Użytkownika na stronie internetowej Platformy, w związku z administrowaniem stroną internetową Platformy, Administrator zapisuje adres IP Użytkownika, adres strony, z której Użytkownik na nią trafił, historię przeglądania na stronie internetowej Platformy oraz datę i czas trwania wizyty Użytkownika. Informacje te są przetwarzane w sposób anonimowy.

3. Prowadzenie strony internetowej Platformy oraz oferowanie za jej pomocą produktów wymaga zbierania pewnych danych osobowych uzyskanych od Użytkowników, takich jak: dane osobowe podawane w formularzu rezerwacji (m.in. imię i nazwisko, wiek), dane konieczne do założenia konta Użytkownika, dane do płatności, informacje związane z zamówieniami Użytkownika, informacje o wywołanych stronach oraz wszelkie inne informacje przetwarzane w celu realizacji usługi rezerwacji produktów za pomocą Platformy i wykonania umowy sprzedaży zawartej z Użytkownikiem.

4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, a w przypadku zarejestrowanych Użytkowników także login), skutkuje brakiem możliwości dokonania rezerwacji produktu za pośrednictwem Platformy, a następnie zawarcia umowy sprzedaży.

5. Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

1)    dane osobowe związane ze świadczeniem usługi rezerwacji produktów za pośrednictwem Platformy i sprzedaży produktów - przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); przetwarzanie tych danych jest również konieczne dla ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

2)    dane osobowe związane z płatnościami elektronicznymi – przetwarzanie tych danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3)    dane osobowe zawarte w dokumentacji rachunkowej, księgowej i podatkowej Administratora oraz w systemach i dokumentach bankowych – przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4)    dane osobowe przetwarzane w celu udoskonalania treści Platformy, zapewnienia bezpieczeństwa na stronach internetowych Platformy oraz w celach statystycznych – przetwarzanie tych danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5)    dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych, w tym profilowania - zgoda wyrażona przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 RODO).

4. Dane są przechowywane przez okres czasu, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane te zostały zebrane. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i trwa w odniesieniu do:

1)    danych osobowych związanych ze świadczeniem usługi rezerwacji produktów za pośrednictwem Platformy - przez okres terminu ważności rezerwacji produktów;

2)    danych osobowych związanych z wykonaniem umowy sprzedaży produktów - przez okres 3 lat od wykonania umowy, przy czym w przypadku toczących się postępowań okres ten może się wydłużyć na czas prawomocnego zakończenia postępowania oraz do upływu nowych terminów przedawnienia;

3)    danych osobowych zawartych w dokumentacji rachunkowej, księgowej i podatkowej Administratora oraz w systemach i dokumentach bankowych - przez okres 5 lat od końca danego roku rozliczeniowego;

4)    danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - przez okres ważności celów albo do czasu wniesienia sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat, chyba że zaistnieje konieczność przechowywania danych dłużej, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub będzie to konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

5)    danych osobowych opartych na zgodzie - przez okres jej ważności, nie dłużej niż 5 lat lub do czasu jej cofnięcia.

5. Okres przechowywania danych osobowych wskazanych w ust. 4 może jednak trwać dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

V. Prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:

1)    prawo dostępu do danych osobowych, czyli uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane i w jaki sposób;

2)    prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu (pierwsza kopia jest bezpłatna);

3)    prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona przez Użytkownika;

4)    prawo żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych;

5)    prawo do usunięcia danych osobowych (z wyjątkami określonymi w art. 17 RODO);

6)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na zasadach określonych w art. 18 RODO);

7)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, w tym wobec profilowania (w takiej sytuacji Administrator dokonuje oceny, czy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności danego Użytkownika, lub czy dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora, i - jeżeli zgodnie z tą oceną - interesy danego Użytkownika, będą ważniejsze od interesów Administratora, to Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach; w przypadku sprzeciwu przeciwko przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Administrator jest bezwzględnie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych osobowych);

8)    prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do ich odczytu maszynowego, i odesłania ich innemu administratorowi;

9)    prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem, wykorzystując dane kontaktowe podane powyżej (ust. II.1), i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

3. Administrator rozpatruje żądanie Użytkownika bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. Administrator ma prawo przedłużyć ten termin o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przed upływem miesięcznego terminu do rozpatrzenia żądania.

VI. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

1. Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkownika:

1)    podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonej na rzecz Użytkownika przy pomocy Platformy usługi (m.in. w związku z realizacją usługi rezerwacji Produktów na Platformie, realizacją umowy sprzedaży Produktów w Sklepie, obsługą reklamacji i roszczeń), w szczególności operatorom pocztowym, firmom kurierskim, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartę płatniczą;

2)    podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji na rzecz Administratora określonych w umowie zadań i usług , w szczególności w zakresie obsługi IT, księgowości, usług prawnych lub doradczych;

3)    organom państwowych (np. policji, prokuraturze, sądom, organom administracji publicznej), gdy jest do tego zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

2. Udostępnianie przez Administratora danych osobowych Użytkownika innym podmiotom jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w oparciu o wyrażone przez Użytkownika zgody i na podstawie stosownych umów.

3. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

VII. Postanowienia końcowe

1. Administrator stosuje techniczne i organizacyjne środki ochrony przed manipulacjami, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych oraz nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych Użytkowników, którymi administruje.

2. Informujemy, że na stronie internetowej Platformy stosowane są pliki cookies. Szczegóły na temat ich stosowania znajdują się w Polityce cookies.

Polityka prywatności obowiązuje od dnia 17.08.2021 r.

GMB 2k Galeria Alkoholi na Facebooku Oferta B2B Oferta weselna keyboard_arrow_up