REGULAMIN PLATFORMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ ONLINE

www.2kwodka.pl”

 

I. Dane właściciela platformy do składania zamówień online

Platforma do składania zamówień online dostępna pod adresem internetowym https://2kwodka.pl prowadzona jest przez Katarzynę Wyrwiak prowadzące działalność gospodarczą pod firmą 2K GALERIA ALKOHOLI S.C. Katarzyna Bączek, Katarzyna Wyrwiak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 6282235147, REGON: 121274287, adres: ul. 11-go Listopada 21, 32-590 Libiąż.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1)      Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Platformy;

2)      Platforma - platforma internetowa do dokonywania online rezerwacji na Produkty, dostępna pod adresem internetowym https://2kwodka.pl ;

3)      Prowadzący Platformę - Katarzyna Bączek, Katarzyna Wyrwiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 2K GALERIA ALKOHOLI S.C. Katarzyna Bączek, Katarzyna Wyrwiak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 6282235147, REGON: 121274287, adres: ul. 11-go Listopada 21, 32-590 Libiąż;

4)      Sprzedawca – Katarzyna Bączek, Katarzyna Wyrwiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 2K GALERIA ALKOHOLI S.C. Katarzyna Bączek, Katarzyna Wyrwiak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 6282235147, REGON: 121274287, adres: ul. 11-go Listopada 21, 32-590 Libiąż;, dokonujący w imieniu własnym i na własny rachunek sprzedaży Produktów zarezerwowanych za pośrednictwem Platformy;

5)      Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Platformy, dokonujący rezerwacji Produktu za pośrednictwem Platformy;

6)      Produkt  rzecz ruchoma prezentowana na Platformie i dostępna do nabycia w Sklepie na podstawie Umowy Sprzedaży, a także przedmiot Umowy sprzedaży zawieranej w Sklepie pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą;

7)      Upoważniony – pracownik Sklepu lub inna osoba wskazana w Formularzu rejestracji dokonująca w Sklepie odbioru Produktu zarezerwowanego przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy w jego imieniu i dokonująca wysyłki Produktu na adres wskazany przez Użytkownika;

8)      Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

9)      Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

10)  Przedsiębiorca - osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która zawiera umowę ze Sprzedawcą, a także osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

11)  Sklep – punkt sprzedaży Produktów należący do Sprzedawcy pod adresem: ul. Leśna 73, 32-590 Libiąż;

12)  Konto - konto Użytkownika utworzone w ramach Platformy, na którym są  gromadzone dane podane przez Użytkownika oraz informacje o dokonanych przez Użytkownika rezerwacjach Produktów;

13)  Koszyk – element oprogramowania Platformy, w którym widoczne są wybrane przez Użytkownika do zakupu Produkty;

14)  Formularz rezerwacji - interaktywny formularz dostępny na stronach Platformy umożliwiający dokonanie rezerwacji Produktów, w szczególności dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

15)  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana/zawarta w Sklepie między Użytkownikiem a Sprzedawcą;

16)  kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.jedn.: Dz. U z 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.);

17)  ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 344);

18)  ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 287, z późn. zm.);

19)  ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1078);

20)  ustawa o wychowaniu w trzeźwości – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.jedn.: Dz.U z 2021 r, poz. 1119);

21)  RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016 r. Nr 119, s. 1).

III. Zakres obowiązywania Regulaminu

1. Regulamin określa warunki rezerwacji i składania zamówień za pośrednictwem Platformy, ogólne warunki sprzedaży Produktów prowadzonej za pośrednictwem Platformy oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży Produktów prezentowanych na Platformie, a także zasady i warunki świadczenia przez Prowadzącego Platformę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

2. Regulamin skierowany jest do Konsumentów, Przedsiębiorców na prawach Konsumenta i Przedsiębiorców.

3. Regulamin stanowi część Umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą, zgodnie z art. 384  §  1 Kodeksu Cywilnego.

IV. Postanowienia ogólne

1. Platforma służy rezerwacji i składaniu zamówień na Produkty, w celach niezwiązanych z obrotem hurtowym, w następstwie których zawierane są umowy sprzedaży Produktów pomiędzy Użytkownikami a Sprzedawcą.

2. Platforma przedstawia ofertę Produktów z zakresu napojów alkoholowych, które to Produkty można nabyć w Sklepie. Napojem alkoholowym jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu (art. 46 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości).

3. Platforma przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat.

4. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających do 18% alkoholu oprócz piwa, wydane przez Burmistrza Libiąża na podstawie ustawy art. 18 ust. 1,3 i 3a ustawy z dnia 26 października 1982 r., numer zezwolenia Nr I/11/B/11/2021. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających powyżej  18% alkoholu, wydane przez Burmistrza Libiąża na podstawie ustawy art. 18 ust. 1,3 i 3a ustawy z dnia 26 października 1982 r., numer zezwolenia Nr I/9/C/9/2021.                                                                      

5. Miejscem wydania Produktów zarezerwowanych za pośrednictwem Platformy jest Sklep.

6. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne i stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która odbywa się na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Prowadzącym Platformę poprzez akceptację Regulaminu.

V. Kontakt z Prowadzącym Platformę

Adres pocztowy: 2K GALERIA ALKOHOLI S.C. Katarzyna Bączek, Katarzyna Wyrwiak,

ul. 11-go Listopada 21, 32-590 Libiąż

Adres e-mail:  biuro@2k-galeria.pl

Numer telefonu: 577-993-336

VI. Wymagania techniczne

Do korzystania z Platformy, w tym przeglądania asortymentu oraz dokonywania rezerwacji Produktów, niezbędne są:

1)      urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome bądź Apple Safari,

2)      aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) i numer telefonu,

3)      włączona obsługa plików cookies,

VI. Obowiązki Użytkownika

1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Platformy, strony internetowej Platformy lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Prowadzącego Platformę, w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy z poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej Prowadzącego Platformę oraz osób trzecich.

3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Platformy, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość jej serwisów.

4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z Regulaminem.

5. Prowadzący Platformę może zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z Platformy w przypadku naruszenia postanowień ust. 1-4.

VII. Informacja o Produktach i ich cenach

1. Ceny podane na Platformie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

2. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Użytkownika składa się cena za Produkt oraz koszty dostawy, o których Użytkownik jest informowany na stronach Platformy w trakcie dokonywania rezerwacji Produktu.

3. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Użytkownikowi rzecz wolną od wad.

4. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 

VIII. Zasady dokonywania rezerwacji za pośrednictwem Platformy

1. Rezerwacji Produktu za pośrednictwem Platformy można dokonać bez rejestracji, po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych w Formularzu rezerwacji.

2. W celu dokonania rezerwacji Produktu za pośrednictwem Platformy należy podejmować kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty.

3. Wybór Produktu następuje poprzez dodanie go do Koszyka.

4. W celu dokonania rezerwacji konieczne jest podanie danych wskazanych w Formularzu rezerwacji, obejmujących m.in. dane Użytkownika, sposób odbioru Produktu, metodę płatności, oraz zaakceptowanie Regulaminu.

5. Rezerwacja Produktu zostaje dokonana z chwilą zatwierdzeniu złożenia rezerwacji poprzez kliknięcie przez Użytkownika opcji „Rezerwuję” i jest ważna przez 14 dni od dnia jej dokonania, chyba że przed upływem tego terminu dojdzie do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą.

6. Po zatwierdzeniu złożenia rezerwacji poprzez kliknięcie opcji „Rezerwuję” Użytkownik nie może dokonać już zmian w treści rezerwacji Produktu.

7. Po zatwierdzeniu złożenia rezerwacji Produktu w sposób opisany w ust. 6 Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą podsumowanie dokonanej przez Użytkownika rezerwacji Produktu, w której wskazany jest również termin ważności rezerwacji.

8. Niedokonanie płatności za Produkt lub brak odbioru zarezerwowanego Produktu w wyznaczonym terminie, określonym w ust. 6, oznacza anulowanie dokonanej rezerwacji Produktu, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail. 

IX. Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod odbioru zarezerwowanego Produktu:

1) odbiór osobisty w Sklepie,

2) odbiór w Sklepie 6282235147 imieniu Użytkownika przez Upoważnionego.

2. Wybierając odbiór w Sklepie przez Upoważnionego Użytkownik:

1)    udziela pełnomocnictwa Upoważnionemu do odbioru Produktu w imieniu Użytkownika;

2)    wyraża zgodę na wydanie Produktu Upoważnionemu oraz na przekazanie Upoważnionemu danych osobowych Użytkownika lub innej osoby niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy sprzedaży i dostawy Produktu;

3)    wyraża zgodę na przekazanie Upoważnionemu kwoty wynagrodzenia z tytułu wykonanych czynności odbioru i wysłania Produktu.

3. Użytkownik może skorzystać z następujących metod płatności:

1)    płatność przy odbiorze,

2)    płatność przelewem na konto bankowe:

BANK PEKAO S.A. o/Libiąż 54 1240 4155 1111 0011 0791 6935

4. Płatność dokonywana przy zastosowaniu metod płatności wskazanych w ust. 3 pkt 2 dokonywana jest na konto Sprzedawcy wskazane podczas dokonywania rezerwacji Produktu za pośrednictwem Platformy. Szczegółowe informacje dotyczące metod płatności znajdują się za stronach Platformy.

5. W przypadku wyboru przez Użytkownika:

1)    płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia dokonania rezerwacji, o którym mowa w postanowieniu rozdziału VIII ust. 6 - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane, przy czym datą płatności jest datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;

2)    płatności gotówką, przy odbiorze osobistym Produktu Użytkownik obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane z dniem upływu terminu ważności rezerwacji, o którym mowa w postanowieniu rozdziału VIII ust. 6.

5. W przypadku anulowania rezerwacji Produktu po dokonaniu płatności przez Użytkownika Sprzedawca zwróci Użytkownikowi wpłaconą kwotę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

X. Zawarcie Umowy sprzedaży

1. Zawarcie pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą Umowy sprzedaży zarezerwowanego zgodnie z postanowieniami rozdziału VIII za pośrednictwem Platformy Produktu następuje w Sklepie.

2. Zarezerwowany za pośrednictwem Platformy Produkt dostępny jest do odbioru w Sklepie od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-22:00.

3. Produkt jest gotowy do odbioru w terminie do 7 dni od dnia dokonania rezerwacji, o której mowa w rozdziału VIII ust. 6.

4. O gotowości Produktu do odbioru Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie dokonywania rezerwacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

5. Jeżeli Użytkownik wybrał odbiór Produktu przez Upoważnionego, Produkt zostanie wysłany przez Upoważnionego w dniu jego odbioru w sposób i na adres wskazany podczas dokonywania rezerwacji. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów wysyłki Produktu do Użytkownika przez Upoważnionego znajdują się za stronach Platformy.

6. Dostawa Produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

7. Dostawa Produktu do Użytkownika jest odpłatna, chyba że na stronach Platformy wskazano inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Użytkownikowi na stronach Platformy w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie dokonywania rezerwacji, w tym także w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową sprzedaży.

8. Odbiór osobisty Produktu przez Użytkownika jest bezpłatny.

9. Produkt w Sklepie może zostać wydany wyłącznie osobie, która ukończyła 18 lat i której zachowanie nie wskazuje, iż jest nietrzeźwa.

10. Użytkownik staje się właścicielem zakupionego Produktu w momencie całkowitej zapłaty za ten Produkt.

XI. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik i innej niż Upoważniony.

3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy  bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@2k-galeria.pl, a Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres pocztowy: ul. Leśna 73, 32-590 Libiąż.

5. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

6. W przypadku przesłania przez Konsumenta oświadczenia drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli jednak Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w ust. 4 albo przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

13. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu na Platformie.

14. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

15. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy sprzedaży:

1)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

2)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

3)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

4)    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.

16. Zawarte w niniejszym punkcie Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

17. Zawarte w niniejszym punkcie Regulaminu postanowienia stosuje się do zarówno do Umowy sprzedaży Produktu zarezerwowanego za pośrednictwem Platformy zawartej osobiście przez Użytkownika, jak i zawartej w imieniu Użytkownika przez Upoważnionego.

XII. Reklamacje wynikające z rękojmi

1. W przypadku wystąpienia wady Produktu zarezerwowanego za pośrednictwem Platformy, a którego Umowę sprzedaży zawarto w Sklepie, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi uregulowane w art. 556 i następne kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność wobec Użytkownika z tytułu rękojmi ponosi Sprzedawca.

2. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Produkt zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres: ul. Leśna 73, 32-590 Libiąż, albo drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@2k-galeria.pl . Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres pocztowy: ul. Leśna 73, 32-590 Libiąż.

4. W treści reklamacji powinny się znaleźć następujące informacje:

1) wskazanie Produktu, którego dotyczy reklamacja;

2) numer rezerwacji;

3) zwięzły opis wady oraz okoliczności  i daty jej wystąpienia;

4) treść żądania zgłaszanego w związku z wadą Produktu;

5) dane składającego reklamację Użytkownika obejmujące imię i nazwisko, adres do korespondencji w sprawie reklamacji, adres e-mail, numer telefonu oraz - w razie potrzeby - numer konta bankowego.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

XIII. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. Informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz lista podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/instytucje_konsumenckie.php , a  także na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, którymi są w szczególności rzecznicy konsumentów i Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

3. Unijna platforma internetowa ODR służąca do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dostępna jest pod adresem internetowym:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage .

XIV. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Platformy powinny być zgłaszane na adres e-mail:       biuro@2k-galeria.pl

2. Reklamacja powinna zawierać datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację Użytkownika oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń. W przypadku braków w złożonej reklamacji Prowadzący Platformę zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.

XV. Przetwarzanie danych osobowych

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników związane z korzystaniem z Platformy opisano w Polityce prywatności, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu i jest dostępna na stronie internetowej Platformy.

XVI. Pliki cookies

Zasady dotyczące wykorzystania plików cookies w ramach Platformy opisano w Polityce cookies, która stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu i jest dostępna na stronie internetowej Platformy.

XVII. Prawa do Platformy

1. Informacje zamieszczone na Platformie są chronione prawem autorskim. Kopiowanie i korzystanie z treści i informacji, również we fragmentach, jest dozwolone jedynie po uzyskaniu zezwolenia Prowadzącego Platformę (z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku). 2. Treść i struktura Platformy chronione są prawem autorskim.    

XVIII. Zmiany Regulaminu

1. Prowadzący Platformę zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, którymi są:

1)    zmiana przepisów prawa,

2)    istotne zmiany w zakresie prowadzonej przez Prowadzącego Platformę działalności, w szczególności:

·         zmiany sposobów płatności lub dostaw,

·         zmiana w zakresie danych adresowych, nazwy, formy prawnej lub rodzaju działalności Prowadzącego Platformę,

·         zmiany w zakresie asortymentu Produktów,

·         wprowadzenie w ramach Platformy nowych usług,

·         zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Platformy.

2. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Prowadzącego Platformę na głównej stronie internetowej Platformy odpowiedniego komunikatu odsyłającego do zestawienia zmian Regulaminu. Informacja ta będzie utrzymywana przez co najmniej 14 dni.

3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia umieszczenia przez Prowadzącego Platformę komunikatu o zmianie Regulaminu w sposób wskazany w ust. 2.

4. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonywania rezerwacji przez Użytkownika.

XIX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest poprzez odnośnik umieszczony na stronie głównej pod adresem internetowym https://2kwodka.pl w sposób umożliwiający Użytkownikowi pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych i RODO.

3. Regulamin obowiązuje od dnia  01.08.2021 r.

 

Załączniki

Załącznik nr 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2. Polityka prywatności

Załącznik nr 3. Polityka cookies 

GMB 2k Galeria Alkoholi na Facebooku Oferta B2B Oferta weselna keyboard_arrow_up